loga ue

O Projekcie

Projekt „Zdążyć z pomocą” RPPK.08.03.00-18-0100/19 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wartość projektu 4 991 184,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE 4 731 688,80 PLN

Wartość dofinansowania z dotacji celowej 489 182,40 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 70 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego w okresie od 01.02.2020 do 31.03.2022 r.

Grupa docelowa – Grupę docelową stanowi 70 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego.

Planowane efekty i rezultaty:

– podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osób zależnych
– utrzymanie stabilnego stanu zdrowia
– uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwała lub przewlekłą chorobą
– uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia
– kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej
– poprawa samopoczucia
– podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności
– zmniejszenie izolacji społecznej
– wzrost kompetencji opiekunów osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Co oferujemy:

-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie)
– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)
– środki pielęgnacyjne

O Projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 70 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego w okresie od 01.02.2020 do 31.03.2022 r.

Nasze usługi

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie)
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)
środki pielęgnacyjne

Kontakt

ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
881-400-906
alicja.sukiennik@lootus.pl